ÇEREZ POLİTİKASI

www.niziptb.org.tr (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Nizip Ticaret Borsası Kullanıcılar ’ın gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Çerez Politikamız da Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden Gizlilik Politikası metnini onaylayarak İnternet Sitesi’ni ilk ziyaretlerinden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş olurlar.

İnternet Sitesi, çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, çerezleri (cookie) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. İnternet Sitesi’nde bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak adlandırılan çerezlerin ve buna benzer başkaca unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Tarayıcınızdan çerez ayarlarını değiştirmeksizin İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermektesiniz.

İnternet Sitesi’nde, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin dışında, kalıcı ve oturum çerezlerinin kullanılması aracılığıyla İnternet Sitesi’nin trafiğinin izlenmesi ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermek, reklamların ve aramaların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Borsamız bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilir. Bu Çerez Politikamızı herhangi bir bildirimde bulunmadan güncelleyebileceğimizi, bu sebeple Çerez Politikamızı çeşitli zamanlarda yeniden incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


ÇALIŞAN / STAJYER AYDINLATMA METNİ

Nizip Ticaret Borsası (“Borsa” ve/veya “Borsamız”)’nın sektörde ki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, Borsamız bünyesinde çalışan tüm çalışanlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun'a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul'u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun'da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca , “Cumhuriyet Cad. E-90 Karayolu Üzeri,Borsa Hizmet Binası PK.27 NİZİP /GAZİANTEP  ” adresinde mukim Borsamız Veri Sorumlusudur.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Borsamız gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz Borsamız tarafından;

4857 sayılı İş Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

Personel iş ilişkisinin ve dahili iş operasyonlarının idaresi, bordro ve ücret tazminat yönetimi, yan haklar ve sigorta işlerinin yönetimi ile genel yönetimi sağlamak,

İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,

Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,

Performans ve üretkenlik ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna bağlı olarak performans artışını sağlamak,

İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek,

İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,

amaçlarıyla Kanun'da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun'un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, Borsamız 'ın bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvelik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve ilgili sistemlerin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, özel sağlık sigortası ilişkilerinin kurulması amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz sigorta şirketlerine, ilgili otoritelere ve ilgili bakanlığa aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

a.)Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle fiziksel veya elektronik ortamda saklanmaktadır.

b.)Bu kapsamda veri sorumlusu Borsamız tarafından; Ad-Soyad,  T.C. kimlik numarası, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, ikametgâh adresi, imza, SGK numarası, işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi ,ehliyet, vesikalık fotoğraf, banka hesap bilgileri, eğitim bilgisi, aile durumunuza ilişkin bilgiler, agi bilgileri, mal bildirimi, acil durumlarda aranacak kişi bilgileri, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası, işyeri bilgisayarına ait IP adresi, log kayıtları, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkış bilgileri, güvenlik takibinin yapılması adına kamera kayıtları, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri gibi bilgileriniz özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun'un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.

c.)İstirahat ve sağlık raporları, adli sicil kaydı, adli veya idari makamlardan gelen kaydı gereken evrak, kaza veya diğer sağlık bilgileri, güvenli alanların girişi için gerekli olan gibi özel nitelikli verileriniz KVK Kanunu 6. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında açık rızanız ile alınacaktır.  Bu anlamda tarafınızca imzalanan açık rıza metni, aydınlatma metninin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

 

 

Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan iş yeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla paylaşılan sağlık verileriniz KVK Kanunu 6. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca açık rızanıza ihtiyaç duymadan işlenebilmektedir.

 

 

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Borsamız 'a başvurarak kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
  • Kanun'a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
  • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
  • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
  • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
  • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Borsamız 'a iletebilir, detaylı bilgi almak için yada yasal haklarınızı kullanmak için web sitemizi ziyaret edebilir ve başvuru formunu doldurup tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Başvurularınızı;

www.niziptb.org.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Cumhuriye Cad. E-90 Karayolu Üzeri,Borsa Hizmet Binası PK.27 NİZİP /GAZİANTEP  ” adresine iletilmesi,

www.niziptb.org.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular BORSAMIZ   tarafından reddedilecektir.

BORSAMIZ 'nun işbu aydınlatma metninde Kanun'dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA FORMU  

Tarafımızla paylaştığınız ve veri sorumlusu sıfatıyla Nizip Ticaret Borsası  olarak işlediğimiz/işleyeceğimiz, size ait kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Yukarıda detaylıca belirtilen (Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri başlığında b ve c bentlerinde belirtilen kişisel verileriniz) aydınlatma metninde açıklanan esaslar çerçevesinde, tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz. Yukarıda açıklanan amçalar dahilinde sizden Ad-Soyad,  T.C. kimlik numarası, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, ikametgâh adresi, imza, SGK numarası, işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi ,ehliyet, vesikalık fotoğraf, banka hesap bilgileri, eğitim bilgisi, aile durumunuza ilişkin bilgiler, agi bilgileri, mal bildirimi, acil durumlarda aranacak kişi bilgileri, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası, işyeri bilgisayarına ait IP adresi, log kayıtları, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkış bilgileri, güvenlik takibinin yapılması adına kamera kayıtları, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri gibi kayıtlar ile kişisel verileriniz alınmaktadır.

Aşağıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından muhafaza edilmesi için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca her veri için ayrı ayrı açık rızanızın alınması gereklidir. Açık rıza ile onay verdiğiniz aşağıda belirtilen kişisel verinin karşısını işaretleyiniz.)

 

 

 

RIZAM VARDIR

RIZAM YOKTUR

SAĞLIK VERİSİ

(Özlük dosyaları oluşturmak için gerekli olan sağlık raporlarınız ve kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopinizde yer alan kan grubu bilgileriniz gibi ilgili kanunlar gereği alınan sağlık bilgileri.)

 

 

ADLİ SİCİL KAYDI

(Güvenlik amaçlı ve özlük dosyalarının tamamlanması amacıyla istenir.)

 

 

KAN GRUBU KARTI

(Özlük dosyalarının tamamlanması amacıyla istenir.)

 

 

ENGELLİLİK RAPORU

Özlük dosyalarının tamamlanması amacıyla istenir.)

 

 

 

 

 

AÇIK RIZAM VARDIR                                                                     AÇIK RIZAM YOKTUR

 

Ad-Soyad:                                                                                         Ad-Soyad:

 

 

İmza:                                                                                                İmza:

 

×